XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

dniu 28 września 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XXXVIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014-2018 zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.).

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

- Nr XXXVI/2017 z 08 czerwca 2017 r.

- Nr XXXVII/2017 z 27 lipca 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2018 - 2022.

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom "Senior - WIGOR" oraz nadania tej jednostce nowego statutu.

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.

4) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5) Uchwały  Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zaciągnięcia  kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

8) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.

9) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

9. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje